เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน
เกี่ยวกับ ICIT Account


หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
ข้อมูลหรือระเบียบการเบิกใช้เงินเหลือจ่าย : คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ กองคลัง โทร. 1601
ข้อมูลบุคลากร : คุณทัศนีย์ เฮงมา กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ โทร. 1036
ข้อมูล ICIT Account : จุดบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 2211ระบบการใช้เงินเหลือจ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ